حواس جمع

توی مسجد یک خانم روی صندلی در حال نماز خوندن بوده و صندلیش با نشستن و بلند شدن صدا می داده

تو هم دویدی به خالت گفتی:  خانم پوز داد، کارِ بد، داره پی پی می کنه!!

سبز

 

خاله که برام تعریف کرد بهش گفتم: یکبار هم توی خونه وقتی همسایه بالایی در حال کشیدن صندلیهاش بود و صداش پایین می اومد این تذکر را به من هم دادی.سوال

/ 1 نظر / 3 بازدید