حماقت

موضوعی را درباره آقا X به خانم Y گفتم.

گفتم که امروز این اتفاق برای این آقاX افتاده خیلی هم از این بابت ناراحته تاکید کردم که  اگر باهات تماس گرفت یا  دیدیش چیزی بهش نگو و نگو که ماجرا رو می دونی . به شخص دیگه ای هم نگو.

بر حسب اتفاق همون روز این خانمY اون آقاX رو می بینه و هنوز سلام نکرده جلو همه درباره چند وچون موضوع ازش سوال می کنه....

.

.

.

.

.

احتمالاً امشب آقای X رو می بینم

.

.

.

دلم می خواد سرم رو بکوبم به دیوار

/ 3 نظر / 3 بازدید
مامان تربچه ها

سلام عزیزم ایندفعه حرفی داشتی به خودم بزن خانم ایگرگ را بی خیال [چشمک][نیشخند] در ضمن بجای سر کوفتن به دیوار یه نفس عمیق بکش و یه لیوان اب خنک بنوش[ماچ][تایید]

غزال

[اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب]

مامان پارسا

فکر کردن بهش [وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک]